Details for a topic

Time - Kwéyòl to English

--

All cards

Touswit

(too-sweet) 

right away


Imédyètman

(imeh-dee-yet-man) 

immediately


Sibitman

(see-bit-man) 

suddenly


Denyè fwa

(den-yeh fwa) 

last time


Pwochen fwa

(pwoh-shen fwa) 

last time


Apwé sa

(ah-pweh sa) 

afterwards


Avan sa

(ah-van sa) 

beforehand


Bonnè

(boh-neh) 

early


Ta

(tah) 

late


Pli bonnè

(plee boh-neh)

earlier


Pli ta

(plee tah) 

later


Twen-la té wivé ta , nou té chansé

The train arrived late, we were lucky


Mon wè polis-la vini épi imédyètman tjenbé volè-a

I saw the police come and immediately grab the thief


Denyè fwa mon kité bisiklèt mwen déwò é an moun pwan’y

Last time I left my bicycle outside and someone took it


Bon maten

(bon mah-ten) 

 

morning


apwé-midi

(ah-pweh me-dee) 

afternoon


Oswè

(oh sweh) 

evening


Lannwit

(lahn-nweet) 

night


Ki lè i yé?

When is it?


Yonnè (yon-eh) 

Dézè (deh-zeh) 

Twazè (twah-zeh)

Katwè (kah-tweh) 

Senkè (sen-keh)

1 o clock

2 o clock

3 o clock

4 o clock

5 o clock


Sizè (see-zeh)

Sétè (seh-teh)

Ywitè (wee-teh)

Névè (neh-veh)

Dizè (dee-zeh) 

6 o clock

7 o clock

8 o clock

9 o clock

10 o clock


Wonzè (wonz-eh)

Douzè (doo-zeh)

11 o clock

12 o clock


Midi (me-dee)

midday


Mennwit (men-weet)

midnight


Dézè é dimi 

2:30/ half 2


Yon ka apwé névè OR

Kenz minit apwé névè

9:15/ quarter past 9


Yon ka pou douzè OR

Kenz minit pou douzè

11:45/ quarter to 12


Mon té pati jamayik a yonnè é mon wivé kiba dézè é dimi

I left Jamaica at 1 o clock and I arrived arrived in Cuba at 2:30


Mwen ka koumansé twavay a névè bonmaten epi mwen pa ka fini jik senkè oswè a

I’m starting work at 9 in the morning and not finishing until 5 in the evening