Details for a topic

Asking questions - Kwéyòl to English

--

All cards

At the start of a sentence Ès can mean......

Are / is / were / was  /did / does / is it so


Ès ou la? 

Are you there?


Ou la? 

Are you there? (With a raised voice)


Ki

(what?)

Ki sé an mango? = What is a mango?


Kimoun 

(who) 

Ki moun ki bwè labyè mwen!? = Who drank my beer!?


Kilès 

(Which?)

Kilès chyen ou vlé? = Which dog do you want?


Ko / Ki Koté / Koté = (Where?)

(Where?)

Ko'w ka alé? = Where are you going?


Pou ki / Poutji 

(Why?)

Poutji chyen-an pa manjé? = Why doesn't the dog eat?


Ki lè / Ki tan 

Ki lè / Ki tan = (When?)(What time...?)


Ki mannyè / Kouman / Koumannyè 

(How?)

Ki mannyé ou fè sa!? = How did you do that!?


Konmen 

(How many? / How much)

Konmen sé papay ou bizwen? = How many papayas do you need?